xinsheng 发表于 2012-5-30 13:57:15

右侧肾上腺占位,请各位老师给出宝贵意见。

15:29 患者 女 53岁。
上腹部胀痛20天。

891︹︹

xinsheng 发表于 2012-5-30 14:00:10

15:29 增强动脉期。

290ūū

xinsheng 发表于 2012-5-30 14:02:11

15:29 增强门脉期。

323┺┺

xinsheng 发表于 2012-5-30 14:03:22

15:29 增强延迟期。

206ФФ

chinanyd 发表于 2012-5-31 19:48:00

15:29 右侧肾上腺腺瘤考虑,

290((

sylly 发表于 2012-6-2 08:03:43

15:29 嗜铬细胞瘤

921レレ
页: [1] 2
查看完整版本: 右侧肾上腺占位,请各位老师给出宝贵意见。