lishuaishuai 发表于 2013-11-12 13:37:06

帮忙看看枕大池

病人阵发性头晕伴恶心月余http://bbs.xctmr.com/data/attachment/forum/201/12/123654kyum6svsslx7avzk.jpghttp://bbs.xctmr.com/data/attachment/forum/201/12/123802cz2y0j4gjrmh2ogc.jpghttp://bbs.xctmr.com/data/attachment/forum/201/12/123905fbz19r1e900jzjsm.jpghttp://bbs.xctmr.com/data/attachment/forum/201/12/124008g43o983698dyj3ff.jpghttp://bbs.xctmr.com/data/attachment/forum/201/12/124114wpqmw6d1donsmuds.jpg

lishuaishuai 发表于 2013-11-12 13:39:50

谁帮我看看这个枕大池,顺便请教一下大枕大池和蛛网膜囊肿怎么分别啊

你我疼不起 发表于 2013-11-13 15:15:08

区分大枕大池与蛛网膜囊肿:1、保持大枕大池大体梯状形态。
                                              2、四脑室未见受压变形。
                                             3、邻近枕骨变薄。

齐云 发表于 2013-11-14 08:46:31

这个是正常的大枕大池,不是蛛网膜囊肿。
大枕大池虽然大,但依然保持枕大池的形态,周围小脑及第四脑室无受压改变,邻近颅骨无压迫变薄等改变。
页: [1]
查看完整版本: 帮忙看看枕大池